Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku

Urząd Miejski w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1) część dokumentów zamieszczona w postaci niedostępnej (załączniki pdf zawierające skany),
 • 2) część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • Wyłączenia:
 • 1) multimedia nadawane na żywo;
 • 2) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • 3) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • 4) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • 5) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
 • a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
 • b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • 6) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Drążkiewicz.
 • E-mail: a.drazkiewicz@plonsk.pl
 • Telefon: 236631327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Płońsku położony jest przy ul. Płockiej 39, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Płońsku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od ul. 1-go Maja  oraz ul. Popiełuszki. Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 3. Wejścia do budynku urzędu nie zawierają pochylni ani schodów.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. Szerokie hole w budynku zapewniają swobodne przemieszczanie się.
 6. W budynku znajduje się winda dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parterze budynku znajduje się toaleta zawierająca przewijak dla małych dzieci.
 9. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym poziomie budynku.  
 10. Przy budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku – ul. Popiełuszki znajduje  się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.   
 11. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Płońsku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 12. W Urzędzie Miejskim w Płońsku dostępna jest usługa online Wideotłumacza, skierowana do osób niesłyszących, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba niedosłysząca musi mieć dostęp do Internetu i kamerę w swoim komputerze, telefonie lub tablecie. Wystarczy, że wejdzie na stronę internetową www.plonsk.pl i naciśnie na symbol dwóch dłoni w geście migania, wtedy połączy się z tłumaczem języka migowego.

Z  pomocy tłumacza języka migowego online można skorzystać również podczas wizyty w Urzędzie Miejskim. Usługa dostępna jest w Kancelarii Urzędu na parterze budynku, wchodząc wejściem głównym.  Stanowisko zostało oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.  

Osoba, która chce skorzystać z Wideotłumacza nie musi umawiać się wcześniej, by skorzystać z usługi. Należy tylko poinformować pracownika Kancelarii o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Można mieć przy sobie np. kartkę z napisem „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik Kancelarii Urzędu nawiąże wtedy połączenie przez  Internet z tłumaczem języka migowego i poprosi właściwego do załatwienia sprawy pracownika Urzędu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która zamontowana została w Kancelarii Urzędu.

Utrudnienia:

 1. Ze względu na brak pochylni na parterze przy Urzędzie Stanu Cywilnego dla osób niepełnosprawnych, przed schodami prowadzącymi do USC zamontowano dzwonek w celu wywołania pracownika i obsługi interesanta.

Istnieje też możliwość wcześniejszego umówienia się telefonicznie z pracownikiem ww. komórki urzędu i zejście pracownika merytorycznego w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 1. Brak systemu głośnomówiącego naprowadzającego do poszczególnych pomieszczeń Urzędu.
 2. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej można używać poniższych  skrótów klawiaturowych:

ALT + 0 - Strona główna

ALT + 1 - Przetargi

ALT + 2 - Mapa strony

ALT + 3 - Deklaracja dostępności

ALT + 4 - Redakcja biuletynu

ALT + 5 - Kontrast

ALT + 6 - Litery normalnej wielkości

ALT + 7 - Powiększenie liter

ALT + 8 - MENU PODMIOTOWE

ALT + 9 - MENU PRZEDMIOTOWE

 

[Liczba odsłon: 267661]

przewiń do góry