Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku

Urząd Miejski w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Drążkiewicz, a.drazkiewicz@plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 663-13-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej www.rpo.gov.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać poniższych  skrótów klawiaturowych:

ALT + 0 - Strona główna
ALT + 1 - Przetargi
ALT + 2 - Mapa strony
ALT + 3 - Deklaracja dostępności
ALT + 4 - Redakcja biuletynu
ALT + 5 - Kontrast
ALT + 6 - Litery normalnej wielkości
ALT + 7 - Powiększenie liter
ALT + 8 - MENU PODMIOTOWE
ALT + 9 - MENU PRZEDMIOTOWE

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Płońsku położony jest przy ul. Płockiej 39 (wejście od ul. 1-go Maja), w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Płońsku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od ul. 1-go Maja  oraz ul. Popiełuszki. Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 3. Wejścia do budynku urzędu nie zawierają pochylni ani schodów.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. Szerokie hole w budynku zapewniają swobodne przemieszczanie się.
 6. W budynku znajduje się winda dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parterze budynku znajduje się toaleta zawierająca przewijak dla małych dzieci.
 9. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym poziomie budynku.  

Dostępność parkingu

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku – ul. Popiełuszki znajduje  się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.   

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Płońsku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

 1. Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 2. Brak – informacji głosowych.
 3. Brak – nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która zamontowana została w Kancelarii Urzędu.

Na stronie internetowej znajduje się Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Płońsku – tekst do odczytu maszynowego oraz Informacja o działalności Urzędu Miejskiego w Płońsku w języku łatwym do czytania – ETR.

Utrudnienia:

 1. Ze względu na brak pochylni na parterze przy Urzędzie Stanu Cywilnego dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia
  się z pracownikiem ww. komórki urzędu i zejście pracownika merytorycznego w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-12 12:59:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 10:03:08
 • Liczba odsłon: 844
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 117292]

przewiń do góry